اين دوازده جمله را حتماً بخوانيد... - مجله نوبهار
اين دوازده جمله را حتماً بخوانيد...
Hiker/Climber in Triumphant Pose

اين دوازده جمله را حتماً بخوانيد…


۱_یادت باشه تا خودت نخواي هيچ کس نميتونه زندگيتو خراب کنه

۲_یادت باشه که آرامش رو بايد تو وجود خودت پيدا کني

۳_یادت باشه خدا هميشه مواظبته

۴_يادت باشه هميشه ته قلبت يه جايي براي بخشيدن آدما بگذاري ….

۵_منتظر هيچ دستي در هيچ جاي اين دنيا نباش …اشکهايت را با دستهاي خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند

۶_زبان استخواني ندارد اما آنقدر قوي هست که بتواند قلبي را بشکند مراقب حرفهايمان باشيم .

موفقیت

۷_گاهي در حذف شدن کسي از زندگيتان حکمتي نهفته است .اينقدر اصرار به برگشتنش نکنيد

۸_آدما مثل عکس هستن،زيادي که بزرگشون کني کيفيتشون مياد پايين
.
۹_زندگي کوتاه نيست ، مشکل اينجاست که ما زندگي را ديرشروع ميکنيم

۱۰_دردهايت را دورت نچين که ديوارشوند ، زيرپايت بچين ک ه پله شوند…

۱۱_هيچوقت نگران فردايت نباش ، خداي ديروز و امروزت ، فرداهم هست…
اگر باشي …

۱۲_ما اولين دفعه است که تجربه بندگي داريم ولى اوقرنهاست که خداست …