جرئت نه گفتن ! - مجله نوبهار

جرئت نه گفتن !


جراتش را داری؟

بزرگترين تمدن ها و تحولات تاريخ بشر،
با “نه” آغاز شده
نه به وضعیت موجود.

بزرگ ترین استراتژی ها نیز با “نه” متولد شده اند
نه به محصول موجود
نه به مشتری/بازار موجود
نه به مدل کسب وکاری موجود.

بزرگترین انسان ها نیز جرات نه گفتن دارند
نه به روزمرگى
نه به یک برنامه وقت تلف کن تلویزیونی
نه به گفتگوهای بی فایده
نه به يك شغلِ روح خوار

“نه” بزرگت را حبس نكن!
جرات کن و بگو نه!

5-starting-a-successful-life