سلام بر تو - مجله نوبهار

سلام بر تو


 به تو اي دوست سلام !
حالت آيا خوبست ؟
روزگارت آبي ست ؟

 همه اينجا خوبند ،
ني لبك ميخواند ،
قاصدك ميرقصد ،
دريا آرام است ،
باد عاشق شده است .

 و كسي هست ،
در اين خاك غريب ،
كه به يادت جاري ست .

 به تو ای دوست ،
سلامی به بلندای وفایت کنم و
به اندازه پیوند افق های امیدم ،
از ته دل دعایت کنم و
تندرستی تو آغاز کلامم باشد .

آمدم تا که سلامی به تو ای دوست کنم ،
غم و محنت همه را از دل تو دور کنم …

سلام صبحتون بخير و شادي

ALNC6_slide1