سه واقعیت محض - مجله نوبهار

سه واقعیت محض


۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن… حرمتها “شکسته” میشود.

۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن… تبدیل به “وظیفه” میشود.

۳ – هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز…”بی ارزش” میشی…

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است…
پس تاذهنت را باز نکردی ,دهنت را باز نکن

photo_2016-04-06_23-17-16