فقر از نگاه دکتر شریعتی - مجله نوبهار

فقر از نگاه دکتر شریعتی


– می خواهم بگویم:

فقر، همه جا سر می كشد
فقر، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست
فقر، چیزی را ” نداشتن ” است ولی آن چیز پول نیست ….. طلا و غذا نیست …….
فقر، همان گرد و خاكی است كه بر كتاب های فروش نرفته ی یك كتاب فروشی می نشیند ……
فقر، تیغه های برنده ماشین بازیافت است ‌ كه روزنامه های برگشتی را خرد می كند ……
فقر، كتیبه ی سه هزار ساله ای است كه روی آن یادگاری نوشته اند …..
فقر، پوست موزی است كه از پنجره ی یک اتومبیل به خیابان انداخته می شود …..
فقر، همه جا سر می كشد ……..

فقر ، شب را ” بی غذا ” سر كردن نیست
فقر ، روز را ” بی اندیشه ” سر كردن است
دکتر علی شریعتی

فقر