كوتاه سخنانى از گابريل گارسيا ماركز - مجله نوبهار

 كوتاه سخنانى از گابريل گارسيا ماركز


  • هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود.
  • تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی، ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.
  • هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.

گابریل گارسیا مارکز

  • آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛ بلکه چیزی است که خود آن را می سازد .
  • انسانها همه میخواهند در قله کوه زندگی کنند ، بی آنکه به خوشبختی آرمیده در دست خود نگاهی انداخته باشند.
  • خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.
  • ۱۰ درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و ۹۰ درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند .
  • کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است.