مدير موفق چه كسي است؟ - مجله نوبهار

مدير موفق چه كسي است؟


مدير موفق كسي است كه:

۱-مسئولیت پذیری در برابر کار ها ، فعاليتها و شكستها
۲-تمايل براى بهبود انجام كارها و به کار گیری ابتکار عمل
۳-قلمداد کردن کارها به عنوان سرگرمی لذت بخش نه به عنوان بارى بر دوش
۴-برخورداری از توانايى كافى در زمان بندى مناسب براى انجام فعاليتها
۵-توانايى انجام كارها در فشرده ترين زمان ممكن
۶-درک و پذیرش منطقی شرايط و پشتکار فراوان برای انجام فعالیتها
۷-اعتماد وافر نسبت به ساير افراد و مردم

۸-انجام فعاليت به منظور دستيابى و تحقق موفقيت
۹-فراگرفتن ابزارها و روشهاى تقويت حافظه
۱۰-برخورداری از نیروی جسمانی و سلامت بدنی
۱۱-داشتن دیدگاههای روشن و آشکار واندیشه ی نافذ و بینشی فراگیر
۱۲-داشتن آرزوهایی هدفمند و قابل دستیابی و به عبارتی نزدیک به حقایق
۱۳-انعطاف پذیری در عین استواری و پایداری در رسیدن به اهداف
۱۴-میانه روی وپرهیزاز افراط و تفریط
۱۵-برخورداری از شخصیت پایدار و غیر متزلزل
۱۶-بردباری و صبر در حل مشکلات
۱۷-خويشتن داری در جایگاهها و موقعیتهای سخت و برانگیزاننده
۱۸-آرامش در برابر بحران

shutterstock_132949136

۱۹-واقع بینی در برخورد با مسائل
۲۰-رعایت اصول و موازینی ( ارزش ) چون نظم ، ترتيب و احترام به زمان بندیها
احترام به مقررات و آئیین نامه های سازمانی
۲۱-یکسان نگری به حال و آینده (چرا که نبایستی این دو را فدای یکدیگر کرد)
۲۲-قاطع بودن در تصمیم گیری و درگیر شک و تردید نگشتن
۲۳-پایبندی به تصمیماتی که با اندیشه و مشاوره اتخاذ گردیده اند
۲۴-روحيه هم كارى وهم بستگی در سيستم مديريتى
۲۵-داشتن روحیه انتقاد پذیر
۲۶-سیستم مدیریتی هدف گراو واقع گرا.
۲۷-گوش فرا دادن به صحبت ها و نظرات دیگران و احترام گذاشتن به آنها