من عاشق امروزم - مجله نوبهار

من عاشق امروزم


من عاشق امروزم
دیروز را که نمیتوانم جان دوباره ببخشم،
دیروز رفت …
اما امیدی هست،
از دیروزم درس می گیرم
تا امروزم را بسازم …

من عاشق امروزم
امروز،
همین حالا،
این لحظه،
نمیگذارم فردا نگرانم کند،
شاید هیچ وقت فردایی نداشته باشم،

من عاشق امروزم
بهترین هدیه خداوند…
امروز بهترین لباسم را میپوشم،
بهترین عطرم را میزنم،
عزیزانم را به آغوش میکشم؛
تا فرصت دارم
هر چه “دوستت دارم” نگفته دارم، خرج میکنم،

من عاشق امروزم
چقدر کار برای امروز دارم،
باید امروزم را زندگی کنم …

سلام
صبحتون بخير و شادي

GVB-slide-6