مگسی را کشتم - مجله نوبهار

مگسی را کشتم


مگسی را کُشتم
نه به این جرم که حیوان پلیدیست بد است
و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است
طفل معصوم به دور سر من می چرخید
به خیالش قندم!
یا که چون اغذیه ی مشهورش!!
تا به آن حد گَندم؟!
ای دو صد نور به قبرش بارَد
مگسِ خوبی بود
من به این جُرم که از یاد تو بیرونم کرد
مگسی را کشتم…

حسين پناهي

مگس