انواع مرگ - مجله نوبهار

انواع مرگ


انسان سه گونه میمیرد:

مرگ روح

مرگ وجدان

مرگ جسم

مرگ روح یعنی : شکستن وقار و غرور یک انسان به دست دیگری……

مرگ وجدان : یعنی استفاده از انسانها برای مقاصد شخصی بدون هیچ گونه پشیمانی و ترحمی…….

مرگ جسم : یعنی ایستادن نفس و تپش قلب……..

دردناکترین مرگ ها، مرگ روح است….وحشتناک ترین مرگ ها، مرگ وجدان….

و آسان ترین مرگ ها مرگ جسم…..

425916