ای کاش بجز رنگ خدا رنگ نباشد - مجله نوبهار

ای کاش بجز رنگ خدا رنگ نباشد


ای کاش بجز رنگ خدا رنگ نباشد

در ملک خدا فقر و بلا ، جنگ نباشد

ای کاش که در سینۀ کس غصّه نبینی

با این همه نعمت ، دل کس تنگ نباشد

ای کاش وفا جای جفا شیو ۀ ما بود

اندیشۀ کج ، حقه و نیرنگ نباشد

ای کاش دلی در قفس نفس نبینی

تا سینه چو آیینۀ پر زنگ نباشد

ای کاش اگر دست نیازی به تو رو کرد

از لطف بگیری ، دلت از سنگ نباشد

ای کاش بجز رنگ خدا رنگ نباشد